Wonders in the Country of Science
© eTwinning DK

Wonders in the Country of Science

07-06-2021

Projekt hvor eleverne har været aktive, kritisk undersøgende og eksperimenterende gennem alle læringsprocesserne.

På tværs af naturvidenskabelige fag har elever i alderen 7-10 år eksperimenteret med bl.a. energi, vand, is og planter, hvor de har haft mulighed for at være aktive, undersøgende, kritiske og eksperimenterende gennem alle projektets læringsprocesser. I alt har 19 lærere fra Danmark, Norge, Litauen, Letland og Island i et tæt samarbejde lagt rammerne for et kreativt og innovativt projekt i form af Wonders in the country science.

Fra Danmark har Sct. Jacobi Skolen været en aktiv del af projektet. Her har Ulla Rosendahl modtaget et nationalt kvalitetsmærke for det flotte arbejde, der har fundet sted under Wonders in the country of science. Gennem projektet har eleverne lært at forklare ideerne bag eksperimenter, at opstille hypoteser, vælge den bedste måde at foretage en undersøgelse på, samt at udarbejde en konklusion. Fokus har hele vejen igennem været, at eleverne skulle arbejde problemløsende, kreativt, tænke analytisk samt samarbejde og kommunikere på tværs af landene.

Ved at give eleverne mulighed for selv at udføre eksperimenter, har de netop opnået forståelse og interesse for de naturvidenskabelige fag. Gennem videomøder på TwinSpace-Meeting har eleverne haft mulighed for at præsentere deres eksperimenter samt se eleverne fra partnerlandenes præsentationer. Ved at observere hvordan elever fra partnerskolerne udfører eksperimenterne har eleverne haft mulighed for at lære af hinanden og overføre det til deres udførelse af eksperimenterne. Eleverne har dermed haft en aktiv del i projektet, hvilket har været et vigtigt mål for lærerne. Lærerne har fra start haft for øje, at eleverne skulle være en aktiv del af læringen, hvorfor det at udføre, undersøge og observere eksperimenter netop var nogle af grundstenene for projektet, Wonders in the country of science.

Under projektet har lærerne fra de repræsenterede lande, været på besøg hos den danske, norske og litauiske skole. Her har lærerne haft mulighed for at lære af hinanden, udveksle ideer og arbejde videre med projektet. Et projekt som i den grad fortjener et kvalitetsmærke.

Projektet har modtaget Det Nationale Kvalitetscertifikat i 2019 og er også blevet udvalgt som ét ud af fem i kategorien "Bedst i eTwinning DK 2019".

Deltagende lærere fra St. Jacobi Skole var: Ulla Rosendahl, Line Neuber og Tanja Lund. Skolens leder er Kjeld Torben Mathiasen.

eTwinning
eTwinning