eTwinning
eTwinningeTwinning
Let´s Discover our European Math World
© eTwinning DK

Let´s Discover our European Math World

24-11-2021

Let´s Discover our European Math World er beskrevet af lærer og eTwinning-ambassadør Ellen Burkarl, Parkskolen,Struer

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/lets-discover-our-european-math-world" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-2125" role="img"><desc id="desc-2125">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/lets-discover-our-european-math-world" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9095" role="img"><desc id="desc-9095">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/lets-discover-our-european-math-world" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4070" role="img"><desc id="desc-4070">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/lets-discover-our-european-math-world" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-4119" role="img"><desc id="desc-4119">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning